Organizacja Konferencji Naukowej Pruszków i Ziemia Pruszkowska po 1945 r. - dzieje społeczne i polityczne.

Kategoria

Obszar V CENTRUM

KWOTA:

59000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. H. Sienkiewicza, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 13


3. Opis projektu

W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja naukowa na w/w temat. Projektodawca zakłada udział w konferencji ok. 20 prelegentów (liczba wygłoszonych referatów). Prelegentami w założeniu mają być osoby posiadające wiedzę w obszarze zarysowanym tytułem projektu. Będą to osoby wywodzące się ze środowiska pruszkowskiego jak i przedstawiciele nauki. Od prelegentów nie będzie pobierana opłata konferencyjna. Referaty zostaną podzielone na panele do prowadzenia, których zostaną zaproszeni moderatorzy. Wstęp na konferencję tzw. uczestnictwo bierne będzie wolny i przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych osób. W ramach konferencji projektodawca zakłada przygotowanie materiałów konferencyjnych i poczęstunku dla uczestników wydarzenia. Efektem obrad ma być wydanie nakładem Książnicy Pruszkowskiej publikacji pokonferencyjnej w postaci recenzowanej publikacji zbiorowej. Zakładany nakład książki to 350 egzemplarzy, przewidywana objętość to ok. 300 stron (każdy z autorów powinien przedłożyć artykuł o objętości 20 000 - 40 000 znaków ze spacjami). Budżet projektu zakłada wypłacenie niewielkich honorariów autorom i wynagrodzenie dla recenzentów książki.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu mieści się w zakresie zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 9), 17) i 18) ustawy o samorządzie gminnym. Celem projektu jest przybliżenie współczesnej historii miasta i okolic. Obecnie istniejące opracowania dotyczą historii miasta do roku 1945. Istnieje potrzeba zlikwidowania braku publikacji dotyczącej omawianego zakresu. Projektodawca zakłada, że realizacja projektu może mieć charakter przyczynkarski i spowodować zainteresowanie w/w problematyką w szerszym zakresie. Innymi celami osiąganymi za pomocą projektu jest promocja miasta w środowisku naukowym oraz przybliżenie historii miasta mieszkańcom.